Gå til hovedindhold

Prøve i Dansk

Danskuddannelserne DU1, DU2 og DU3 afsluttes med en Prøve i Dansk 1, 2 og 3. Som selvstuderende kan du tilmelde dig prøven digitalt her. TILMELDING ER LUKKET. DEN NÆSTE PRØVE ER TIL VINTER 2024 OG TILMELDING ÅBNES I AUGUST.

Indhold

  Kursister ved Sprogcenter Næstved bliver automatisk tilmeldt danskprøven som afslutning på deres danskuddannelse. Danskprøve 1, 2 og 3 kaldes også Prøve i Dansk (PD1, PD2 og PD3)

  Er du ikke kursist ved sprogskolen, kan du tilmelde dig danskprøven som selvstuderende her. Selvstuderende skal betale et gebyr på 1.520 kr.

  PD1 digital tilmelding
  PD2 digital tilmelding
  PD3 digital tilmelding

  Du kan også tilmelde dig danskprøven som selvstuderende ved at udfylde en tilmeldingsblanket på kontoret. Husk at læse vores åbningstider.

  Ved både digital tilmelding og tilmelding via blanket på skolen kan betaling kan ske med MobilePay eller bankoverførsel. Skolen kan ikke tage imod kontanter.

  Bemærk at tilmelding er bindende. Det er ikke muligt at få gebyret retur når tilmeldelsesfristen er overskredet.

  Du kan ansøge om at tage prøven under særlige vilkår. Særlige vilkår kan f.eks. være forlænget tid, enelokale, særlige hjælpemidler eller at have en hjælper med i lokalet. Ønsker du at gå til prøven under særlige vilkår, bedes du kontakte skolen. Du skal udfylde en blanket og indsende dokumenter der bekræfter dit behov. Dette kan f.eks. være en lægeerklæring / udtalelse fra en fagperson eller en officiel udredning.

  Tidspunkt
  De afsluttende Danskprøver afholdes to gange om året. Den næste prøve du kan tilmelde dig afholdes maj/juni 2024.

  HUSK: Tilmeldingsfrist 4. marts 2024.

  Skriftlig prøve i Dansk 1: 16. maj 2024
  Skriftlig prøve i Dansk 2: 15. maj 2024
  Skriftlig prøve i Dansk 3: 14. maj 2024

  De mundtlige prøver for alle tre danskuddannelser afholdes i perioden 10. - 21. juni 2024. Husk at du skal være til rådighed i hele perioden og du kan ikke selv ønske hvilken dag du har mundtlige prøve.

  Du vil modtage den skriftlige karakter så snart skolen har modtaget den fra censor.

  Brug af PC. Til den skriftlige del af prøven (skriftlig fremstilling) kan du selv vælge om du vil skrive i hånden eller på PC. PC stilles til rådighed af skolen. Du kan vælge brug af PC når du tilmelder dig digitalt eller ved kontoret. Bemærk at du selv skal kunne betjene en PC. Skolen ikke må hjælpe, kun ved tekniske problemer.

  Sted
  Både den skriftlige og mundtlige prøve afholdes ved Sprogcenter Næstved, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved.

  Skolen sender dig information i e-boks med tid og sted før både den skriftlige og den mundtlige prøve. Husk at give os besked hvis du ikke har e-boks.

  Legitimation (vigtigt)
  Til både den skriftlige og den mundtlige prøve skal du medbringe og fremvise gyldig billedlegitimation. Dette kan være:

  Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

  Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

  Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de overfor nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Se også vejledning nedenfor.

  Medbring
  Husk at medbringe egne ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver. Der må ikke være skrevet i ordbøgerne.

  Emne til den mundtlige del af prøven
  Prøvedeltagere ved PD1 og PD2 skal vælge et emne til den mundtlige del af prøven. Emnet skal oplyses senest på dagen for den skriftlige eksamen. PD3 deltagere får deres emne oplyst af skolen. 

  Klager
  Du kan klage over prøven. Klagen skal indleveres skriftligt til skolen senest 4 uger efter prøven har fundet sted. (se vejledning nedenfor)

  Vi afholder gratis informationsmøde for PD2 og PD3 selvstuderende den 18. april 2024 kl. 17:00 i lokale 14 på Nygårdsvej 110, 4700 Næstved. 

  På mødet vil du få information om:

  • Legitimation
  • Den skriftlige prøve
  • Den mundtlige prøve
  • Karakterer og klagemuligheder

  Vi vil også snakke om mundtlige emner til PD2. Det er en god idé, at du tænker over, hvad du gerne vil fortælle om til din mundtlige prøve. PD3 deltagere kan ikke selv vælge deres emne, men får dette oplyst af skolen.

  Her er eksempler på gode emner til PD2:

  • Mit arbejde som buschauffør
  • Min praktik i en børnehave
  • Min datters/søns skolestart i Danmark
  • Min uddannelse som buschauffør
  • Min fritidsinteresse - fodbold
  • Min ferie på Bornholm
  • Min sunde livsstil 

   

  På kurserne vil du få hjælp til at forberede dig til din danskprøve. Vi mødes tre aftener, hvor vi arbejder med 1) læseforståelse, 2) skriftlig fremstilling og 3) mundtlig kommunikation.

  Torsdag den 25. april kl. 17.00-19.30 (Læseforståelse)
  Torsdag den 2. maj kl. 17.00-19.30 (Skriftlig fremstilling)
  Torsdag den 23. maj kl. 17.00-19.30 (Mundtlig)

  Sprogcenter Næstved
  Nygårdsvej 110
  4700 Næstved

  Bemærk: Det er en forudsætning at der er mindst 5 tilmeldt kurset, for at det bliver afviklet. Du får naturligvis dine penge retur hvis kurset aflyses.

  Tilmelding og betaling

  Prisen er 1.200 DKK for i alt 9 lektioner a 45 minutter. Beløbet overføres til MobilePay 401845 – husk at oplyse fornavn og efternavn + PD2 eller PD3. Send derefter venligst en mail til sprogcenter@naestved.dk – vedhæft MobilePay-kvitteringen.

  LEGITIMATION VED PRØVE I DANSK - VEJLEDNING

  Vejledning fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

   

  Deltagelse i en prøve inden for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. er betinget af, at prøvedeltageren både ved den skriftlige og den mundtlige del af prøven foreviser legitimation med foto, jf. prøvebekendtgørelsen, § 7, stk. 1, nr. 2. 

   

  Legitimationen skal være en af de følgende (jf. prøvebekendtgørelsen, § 7, stk. 2): 

   

  1)  pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, 

  2)  pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-

  /EØS-medlemsland eller i Schweiz eller 

  3)  pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland. 

   

  Hvis prøvedeltageren ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for legitimation, skal prøvedeltageren ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven. 

   

  Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest 8 uger før prøvens afholdelse (jf. prøve-bekendtgørelsen, § 7, stk. 3). 

   

  Hvis prøvedeltageren får tilladelse til at medbringe en anden form for legitimation, skal tilladelsen medbringes ved prøven (jf. prøvebekendtgørelsen, § 7, stk. 4).

   

  Det er prøvedeltagerens eget ansvar at sikre, at vedkommende medbringer korrekt legitimation på prøvedagen. 

   

  Nogle prøvedeltagere kan have deres legitimation liggende i Udlændingeservice på grund af en aktuel sagsbehandling. De skal i så fald selv sørge for (senest 8 uger før prøven) at anmode Udlændingeservice om enten at få legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen. 

   

  Hvis prøvedeltageren ikke foreviser legitimation ved prøven, bortvises prøvedeltageren fra prøven. 

   

  HUSK:

  •  Sørg for i god tid inden prøven at sikre, at du har legitimationen (så du evt. kan nå at kontakte Udlændingeservice).

  •  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den rette legitimation, så spørg hos udbyderen i god tid inden prøven.

  •  Husk at medbringe legitimationen på prøvedagen!

   

  Line Christiane Cramer

  Sprogcenterleder  

  Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen i forbindelse med en afsluttende prøve, eller hvis du er utilfreds med forhold i forbindelse med prøveforløbet, så kan du klage. Reglerne om klage over prøver findes i prøvebekendtgørelsen.

  Sådan klager du 

  Din klage skal være skriftlig, og den skal sendes eller afleveres til lederen af det sprogcenter, der har afholdt prøven. Du kan vælge at skrive din klage ind i det skema du finder på dette link. 


  Der er en frist på fire uger
   

  • Hvis du vil klage over prøveforløbet, skal du klage inden fire uger efter prøven. 

  • Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven, skal du klage inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen eller karakteren. 

  • Du har ret til uden betaling at få udleveret kopi af din skriftlige opgavebesvarelse og af prøvegrundlaget ved mundtlig prøve


  Sådan behandles din klage
  Sprogcenterlederen vil bede eksaminator og censor udtale sig. De vil normalt få en frist på to uger (juli tæller ikke med) til at udtale sig.  Du vil få mulighed for at give kommentarer til eksaminator og censors udtalelse. Du vil normalt få en frist på en uge. 
  Sprogcenterlederen afgør, om klagen skal afvises, eller om du skal have tilbud om en ny prøve. Lederen kan også beslutte, at sagen skal sendes videre til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

  Lederen skal sende sagen videre til SIRI, hvis: 

  • der ved prøveforløbet eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler 

  • der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen 

  SIRI kan afvise klagen eller tilbyde dig ombedømmelse eller omprøve.

  Du kan anke til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

  Hvis du er utilfreds med lederens afgørelse i din klagesag, kan du klage videre til SIRI. Du skal klage inden fire uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig, og den skal sendes gennem sprogcenterlederen. SIRI får også en udtalelse fra lederen. Du får mulighed for at kommentere lederens udtalelse. SIRI kan afvise klagen eller beslutte, at der skal ske en ombedømmelse, eller at du skal have tilbud om en ny prøve.

  Line Christiane Cramer 
  Sprogcenterleder 

  Sidst opdateret: 8. april 2024